پیوندهای مرتبط
 اتاقها و سازمانهای بازرگانی

بانکهای مهم آفریقای جنوبی

وزارتخانه ها و سازمانهای مهم

بیشتر ...

      مشخصات تماس : اداره رایزنان بازرگانی و امور نمایندگی ها   تلفن: 22662527-22664003    نمابر: 22662603