صفحه اصلی > بانک گزارشات  > نقشه راه تجارت ایران 

سلسله گزارشات راهنمای تجارت با کشورهای هدف (نقشه راه)

tpo.ir/roadmap

 

تهیه کننده: معاونت توسعه صادرات کالا و خدمات

این گزارشات تحت نظر معاونت وقت کمکهای تجاری و همکاری دفتر برنامه ریزی تجاری وقت، و سایر دفاتر تخصصی سازمان تهیه شده است و جهت درج به مدیریت پورتال tpo.ir ارسال گردیده است. شایان ذکر است گزارشات سایر کشورها در حوزه نقشه راه پس از دریافت بر روی پورتال درج خواهد گردید.