صفحه اصلی > اطلاعات تجاری > گزارش های مطالعاتی > تحلیل عملکرد صادرات کالا 

 گزارشات تحلیل عملکرد صادرات کالاهای غیر نفتی کشور 1397

 چهار ماهه 1397
 سه ماهه  1397
 دو ماهه 1397
   
 آرشیو 1396
 آرشیو 1395
 آرشیو 1394
  آرشیو 1393
 آرشیو 1392

 

مشخصات تماس : 

دفتر هماهنگی صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی      تلفن: 22664065         نمابر: 22662553