صفحه اصلی > بین الملل > رایزنان بازرگانی > مشخصات تماس رایزنان 
مشخصات تماس رایزنان بازرگانی

رایزن بازرگانی ج.ا.ایران در کشور قزاقستان

نام و نام خانوادگی : آنه دوردی ایران پناه
تلفن : 007-717-2265361-4
نمابر: 007-717-2265360
تلفن همراه: 0077756001484
آدرس: CONSULATE GENERAL OF THE I.R. Of IRAN Kazakhstan-Astana, md.AK Bulak 3,Daraboz st.23
رزومه: دانلود فايل
پست الکترونیک: iranpanah@tpo.ir - ad.iranpanah@gmail.com
نشانی پایگاه اینترنتی: