صفحه اصلی > بین الملل > رایزنان بازرگانی > مشخصات تماس رایزنان 
مشخصات تماس رایزنان بازرگانی

رایزن بازرگانی ج.ا.ایران در کشور کنیا

نام و نام خانوادگی : مرتضی دیلان
تلفن : 0025-4202344215-4202627811
نمابر: <#f:16/>
تلفن همراه: 0025-4701947309
آدرس: EMBASSY OF THE I.R. Of IRAN P.O.Box 49170-00100, Dennis pritt Rd/state House Rd/Nirobi
رزومه: دانلود فايل
پست الکترونیک: mrtz.dln@gmail.com
نشانی پایگاه اینترنتی:

<#f:22/>