صفحه اصلی > بین الملل > رایزنان بازرگانی > مشخصات تماس رایزنان 
مشخصات تماس رایزنان بازرگانی

رایزن بازرگانی ج.ا.ایران در کشور ایتالیا

نام و نام خانوادگی : محمد راضی
تلفن : 003906-86328485-7
نمابر: 003906-86328492
تلفن همراه: 0039-3270670791
آدرس:

Via Nomentana, 361

رزومه: دانلود فايل
پست الکترونیک: mohraz_1351@yahoo.com mohammadrazi@tpo.ir
نشانی پایگاه اینترنتی:
روزهای کاری: دوشنبه لغایت جمعه
ساعت کاری : از ساعت 8/30 لغایت 16/30