صفحه اصلی > بین الملل > رایزنان بازرگانی > مشخصات تماس رایزنان 
مشخصات تماس رایزنان بازرگانی

رایزن بازرگانی ج.ا.ایران در کشور تونس

نام و نام خانوادگی : مجید قربانی فراز
تلفن : 00216-71848305-71792578-71791018
نمابر: 00216-71793177
تلفن همراه: 00216-53968003
آدرس: EMBASSY OF THE I.R. Of IRAN Islamique d, iran rue-drbernier-place Pasteur, tunis, tunisie.
رزومه: دانلود فايل
پست الکترونیک: asman1382@gmail.com
نشانی پایگاه اینترنتی:

<#f:22/>