صفحه اصلی > بین الملل > رایزنان بازرگانی > مشخصات تماس رایزنان 
مشخصات تماس رایزنان بازرگانی

رایزن بازرگانی ج.ا.ایران در کشور ویتنام

نام و نام خانوادگی : محسن رضایی پور
تلفن : 00844-38232068-38232069
نمابر: 00844-38232120
تلفن همراه: 00849-36245480
آدرس: EMBASSY OF THE I.R. Of IRAN NO 54 TRAN PHU street, Hanoi-vietnam
رزومه: دانلود فايل
پست الکترونیک: m_rezaeepur27@yahoo.com
نشانی پایگاه اینترنتی:

<#f:22/>