صفحه اصلی > بین الملل > رایزنان بازرگانی > مشخصات تماس رایزنان 
مشخصات تماس رایزنان بازرگانی

رایزن بازرگانی ج.ا.ایران در کشور ویتنام

نام و نام خانوادگی : محسن رضایی پور
تلفن : 0084238232068-9
نمابر: 0084238232120
تلفن همراه: 0084936245480
آدرس:

EMBASSY OF THE I.R. Of IRAN NO 54 TRAN PHU street, Hanoi-vietnam

رزومه: دانلود فايل
پست الکترونیک: m_rezaeepur27@yahoo.com
نشانی پایگاه اینترنتی:
روزهای کاری: دوشنبه لغایت جمعه
ساعت کاری : 8/30-17