صفحه اصلی > بین الملل > رایزنان بازرگانی > مشخصات تماس رایزنان 
مشخصات تماس رایزنان بازرگانی

رایزن بازرگانی ایران در کشور روسیه

نام و نام خانوادگی : فرهاد پرند
تلفن : +7(495)917 24 42
نمابر: +7(495)917 34 18
تلفن همراه: +7(916)856 36 79
آدرس: No7, Pokrovsky Blvd, Moscow. 109028
رزومه: <#f:23/>
پست الکترونیک: taraz_iran@yahoo.com - parand@tpo.ir
نشانی پایگاه اینترنتی:
 http://russia.tpo.ir

<#f:22/>