صفحه اصلی > بین الملل > رایزنان بازرگانی > مشخصات تماس رایزنان 
مشخصات تماس رایزنان بازرگانی

رایزن بازرگانی ایران در کشور روسیه

نام و نام خانوادگی : فرهاد پرند
تلفن : 0074959172442 -داخلی : 211
نمابر: 0074959173418
تلفن همراه: 0079168563679 -@comtpo
آدرس:

No7, Pokrovsky Blvd, Moscow. 109028

رزومه: <#f:23/>
پست الکترونیک: taraz_iran@yahoo.com parand@tpo.ir
نشانی پایگاه اینترنتی:
 http://tpo.ir
روزهای کاری: دوشنبه لغایت جمعه
ساعت کاری : از ساعت 8/30 لغایت 17/30