صفحه اصلی > بین الملل > رایزنان بازرگانی > مشخصات تماس رایزنان 
مشخصات تماس رایزنان بازرگانی

رایزن بازرگانی ج.ا.ایران در شانگهای چین

نام و نام خانوادگی : علی دهقانی
تلفن : 0086-2164332998
نمابر: 0086-81550203
تلفن همراه: 0086-13585927047
آدرس: <#f:20/>
رزومه: دانلود فايل
پست الکترونیک: tpo.dehghani@yahoo.com
نشانی پایگاه اینترنتی:

<#f:22/>