صفحه اصلی > بین الملل > رایزنان بازرگانی > مشخصات تماس رایزنان 
مشخصات تماس رایزنان بازرگانی

رایزن بازرگانی ج.ا.ایران در کشور ترکمنستان

نام و نام خانوادگی : رحمت اله خرمالی
تلفن : 00993-12349361-4
نمابر: 00993-12349448
تلفن همراه: 00993-63801735
آدرس:

EMBASSY OF THE I.R. Of IRAN Address:Tehran St. Magtymguly Ave.Aşgabat.

رزومه: دانلود فايل
پست الکترونیک: rkhormali@gmail.com
نشانی پایگاه اینترنتی:
http://turkmenistan.tpo.ir/
روزهای کاری: دوشنبه لغایت جمعه
ساعت کاری : 9-18