صفحه اصلی > بین الملل > رایزنان بازرگانی > مشخصات تماس رایزنان 
مشخصات تماس رایزنان بازرگانی

رایزن بازرگانی ج.ا.ایران در کشور هندوستان

نام و نام خانوادگی : حسین بامیری
تلفن : 00911142477786
نمابر: <#f:16/>
تلفن همراه: 00919643055329
آدرس:

EMBASSY OF THE I.R. Of IRAN -India New delhi-110001

رزومه: دانلود فايل
پست الکترونیک: bamiri_h@yahoo.com
نشانی پایگاه اینترنتی: <#f:21/>
روزهای کاری: دوشنبه لغایت جمعه
ساعت کاری : 15/30 - 7/30