صفحه اصلی > بین الملل > رایزنان بازرگانی > مشخصات تماس رایزنان 
مشخصات تماس رایزنان بازرگانی

رایزن بازرگانی ج.ا.ایران در کشور بلاروس

نام و نام خانوادگی : علیرضا سیحون
تلفن : 00375-173355300-2
نمابر: 00375-173355323
تلفن همراه: 00375-297334352
آدرس:

41a Starovilenski trakt St. MINSK,REPUBLIC OF BELARUS 220012

رزومه: دانلود فايل
پست الکترونیک: seihoonmail@gmail.com
نشانی پایگاه اینترنتی:
روزهای کاری: دوشنبه لغایت جمعه
ساعت کاری : 18-9