صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > بانک اطلاعات صادرکنندگان 

کیسون

نام شرکت:

کیسون

نام مدیر عامل:

گیتی سیف اللهی مقدم

021-24801000

info@kayson-ir.com

021-22134992

www.kayson-ir.com

زمینه فعالیت:

خدمات

صادرکننده نمونه:

1393

صادرکننده ممتاز*