صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > بانک اطلاعات صادرکنندگان 

صنایع کاشی و سرامیک سینا

نام شرکت:

صنایع کاشی و سرامیک سینا

نام مدیر عامل:

رضا عزیزیان

021-22262614

info@sinatile.ir

021-22222366

www.sinatile.ir

زمینه فعالیت:

کاش دیواری

صادرکننده نمونه:

1393

صادرکننده نمونه*