صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > بانک اطلاعات صادرکنندگان 

سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران

نام شرکت:

سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران

نام مدیر عامل:

داریوش حمیدی

22053418

info@iciiclab.com

22059868

www.iciiclab.com

زمینه فعالیت:

مواد اولیه شوینده

صادرکننده نمونه:

1395

صادرکننده نمونه*