صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > بانک اطلاعات صادرکنندگان 

صنايع خالص سازان روی زنجان

نام شرکت:

صنايع خالص سازان روی زنجان

نام مدیر عامل:

غلامرضا تقی لو

024-22383401

info@zzkico.com

024-22383400

www.zzkico.com

زمینه فعالیت:

<#f:229/>

صادرکننده نمونه:

1389

صادرکننده نمونه*