صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > بانک اطلاعات صادرکنندگان 

خميرمايه رضوی

نام شرکت:

خميرمايه رضوی

نام مدیر عامل:

محمد استادی

051-88462751

info@razaviyeast.com

051-88462753

www.razaviyeast.com

زمینه فعالیت:

<#f:229/>

صادرکننده نمونه:

1389

صادرکننده نمونه*