صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > بانک اطلاعات صادرکنندگان 

داروسازی فارابی

نام شرکت:

داروسازی فارابی

نام مدیر عامل:

عليرضا تحسيری

031-66540214

farabi@farabipharma.ir

031-66540272

www.farabipharma.ir

زمینه فعالیت:

<#f:229/>

صادرکننده نمونه:

1389

صادرکننده نمونه*