صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > بانک اطلاعات صادرکنندگان 

رسانه بين المللی شهرزاد

نام شرکت:

رسانه بين المللی شهرزاد

نام مدیر عامل:

كتايون شهابی

021-22858962

sheherazad@smediaint.com

021-22858962

www.smediaint.com

زمینه فعالیت:

<#f:229/>

صادرکننده نمونه:

1389

صادرکننده نمونه*