صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > بانک اطلاعات صادرکنندگان 

گروه صنعتی نجاتی-آناتا

نام شرکت:

گروه صنعتی نجاتی-آناتا

نام مدیر عامل:

علي سالك نجات

041-6372020

Sales-cs@anataco.com

041-6373637

www.anataco.com

زمینه فعالیت:

<#f:229/>

صادرکننده نمونه:

1392

صادركننده نمونه*