صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > بانک اطلاعات صادرکنندگان 

تولید مواد اولیه داروپخش -تماد

نام شرکت:

تولید مواد اولیه داروپخش -تماد

نام مدیر عامل:

سید مهدی موسوی

026-36100820

Temad@temad.com

026-36100801

www.Temad.com

زمینه فعالیت:

<#f:229/>

صادرکننده نمونه:

1392

صادرکننده نمونه*