صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > بانک اطلاعات صادرکنندگان 

گوهر زعفران

نام شرکت:

گوهر زعفران

نام مدیر عامل:

محمد حسین خزاعی

051-8462556

gohar.saffron@gmail.com

051-8462558

www:gohar-saffron.com

زمینه فعالیت:

<#f:229/>

صادرکننده نمونه:

1392

صادرکننده نمونه*