صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > بانک اطلاعات صادرکنندگان 

حامیان یاقوت صحرا

نام شرکت:

حامیان یاقوت صحرا

نام مدیر عامل:

محمدامین حاج کاظمیان

021-26217317

info@sahraruby.com

021-26217316

www.sahraruby.com

زمینه فعالیت:

<#f:229/>

صادرکننده نمونه:

1393

صادرکننده نمونه*