صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > بانک اطلاعات صادرکنندگان 

فنی ساختمانی سازه های تک ایستا جنوب

نام شرکت:

فنی ساختمانی سازه های تک ایستا جنوب

نام مدیر عامل:

آرش بازیار

071-32271960

info@takista.com

071-32293511

www.takista.com

زمینه فعالیت:

خدمات

صادرکننده نمونه:

1393

صادرکننده نمونه*