صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > بانک اطلاعات صادرکنندگان 

ایرانی تولید اتومبیل- سایپا

نام شرکت:

ایرانی تولید اتومبیل- سایپا

نام مدیر عامل:

سعید معدنی

021-44196550

saipa@saipacorp.com

021-44194934

www.saipacorp.com

زمینه فعالیت:

<#f:229/>

صادرکننده نمونه:

1392

صادرکننده ممتاز*