صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > بانک اطلاعات صادرکنندگان 

سندیکای صنعت برق ایران

نام شرکت:

سندیکای صنعت برق ایران

نام مدیر عامل:

محمد فارسی

021-88831994

info@ieis.ir

021-88831994

www.ieis.ir

زمینه فعالیت:

<#f:229/>

صادرکننده نمونه:

1392

تشکلهای نمونه *