صفحه اصلی > بانک گزارشات  > گزارشات همكاري با آفریقا 

> بانک گزارشات همکاری با آفریقا > سایر گزارشات
 گزارش های تحلیلی آفریقا - اقتصادی
 گزارش های تحلیلی آفریقا - بازرگانی
 مناسبات تجاری ایران - آفریقا
 فرصتها، زمینه ها، تهدیدات و فرصتهای همکاری با کشورهای قاره آفریقا
 همایش معرفی برنامه ها و فرصت های همکاری ایران - آفریقا
 نشست همکاری های اقتصادی و تجاری ج.ا.ایران و جمهوری آفریقایی جنوبی
 شاخص های اقتصادی و بازرگانی آفریقا - چین
 شاخص های اقتصادی و بازرگانی قاره آفریقا - هند
 شاخص های اقتصادی و بازرگانی آفریقا - ترکیه
 درصد تغییرات صادرات کالاهای غیر نفتی ج.ا.ایران به کشورهای قاره آفریقا
 آمار مقایسه ای صادرات سال 95 نسبت به سال 94 حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا
 درصد تغییرات وارذات کالاهای غیر نفتی ج.ا.ایران به کشورهای حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا
 درصد تغییرات واردات کالاهای غیر نفتی ج.ا.ایران به کشورهای قاره آفریقا

http://farsi.tpo.ir/uploads/footer-banks-1.jpg

* خواهشمند است جهت جستجوی دقیقتر در بانک اطلاعات نوع جستجو را "و" انتخاب نمائید.