صفحه اصلی > بانک گزارشات  > گزارشات همكاري با آفریقا 

گزارش های تحلیلی آفریقا - اقتصادی

معاونت/دفتر: دفتر بازرگانی عربی و آفریقایی
نام تهیه کننده: <#f:1723/>
تاریخ تهیه: شهریور 1394

دریافت گزارشات

اطلاعات پایه: http://farsi.tpo.ir/uploads/1_316_75_icon_pdf.jpg
روابط تجاری با ج.ا.ایران: http://farsi.tpo.ir/uploads/1_316_75_icon_pdf.jpg
روابط تجاری با جهان: http://farsi.tpo.ir/uploads/1_316_75_icon_pdf.jpg
پتانسیلها و ظرفیت ها http://farsi.tpo.ir/uploads/1_316_75_icon_pdf.jpg
همکاری های دوجانبه: http://farsi.tpo.ir/uploads/1_316_75_icon_pdf.jpg
گزارشات تحلیلی: http://farsi.tpo.ir/uploads/1_316_75_icon_pdf.jpg
اخبار و رویدادها: http://farsi.tpo.ir/uploads/1_316_75_icon_pdf.jpg
سایر: http://farsi.tpo.ir/uploads/1_316_75_icon_pdf.jpg
سایر: http://farsi.tpo.ir/uploads/1_316_75_icon_pdf.jpg
سایر: http://farsi.tpo.ir/uploads/1_316_75_icon_pdf.jpg
دریافت فایل گزارش: http://farsi.tpo.ir/uploads/1_316_75_icon_pdf.jpg

توضیحات :<#f:1734/>

http://farsi.tpo.ir/uploads/footer-banks-1.jpg

* خواهشمند است جهت جستجوی دقیقتر در بانک اطلاعات نوع جستجو را "و" انتخاب نمائید.