صفحه اصلی > بانک گزارشات  > سایر گزارشات 

عنوان گزارش: اهم مشکلات و موانع استان های سراسر کشور در حوزه تجارت خارجی به تفکیک استانی 1394
معاونت/دفتر: دبیرخانه شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی
نام تهیه کننده: <#f:1702/>
تاریخ تهیه: تیر ماه 1394
دریافت فایل:
سایر:

<#f:1706/>

* سایر گزارشات


http://farsi.tpo.ir/uploads/footer-banks.jpg

* خواهشمند است جهت جستجوی دقیقتر در بانک اطلاعات نوع جستجو را "و" انتخاب نمائید.