صفحه اصلی > بانک گزارشات  > سایر گزارشات 

عنوان گزارش: چگونه مناطق ویژه اقتصادی و خوشه های صنعتی توسعه سریع چین را رقم زدند ؟
معاونت/دفتر: توسعه صادرات محصولات صنعتی و معدنی
نام تهیه کننده: ترجمه – میرابوطالب بدری
تاریخ تهیه: <#f:1703/>
دریافت فایل:
سایر:

<#f:1706/>

* سایر گزارشات

<#f:1705/>


http://farsi.tpo.ir/uploads/footer-banks.jpg

* خواهشمند است جهت جستجوی دقیقتر در بانک اطلاعات نوع جستجو را "و" انتخاب نمائید.