صفحه اصلی > بانک گزارشات  > سایر گزارشات 

عنوان گزارش: نگاهی به سیاستهای ترغیب ادغام بنگاه های صنعتی در ایران و جهان
معاونت/دفتر: <#f:1701/>
نام تهیه کننده: موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
تاریخ تهیه: <#f:1703/>
دریافت فایل:
سایر:

<#f:1706/>

* دیدگاه

<#f:1705/>


http://farsi.tpo.ir/uploads/footer-banks.jpg

* خواهشمند است جهت جستجوی دقیقتر در بانک اطلاعات نوع جستجو را "و" انتخاب نمائید.