صفحه اصلی > بین الملل > رایزنان بازرگانی > مشخصات تماس رایزنان 
مشخصات تماس رایزنان بازرگانی

رایزن بازرگانی ج.ا.ایران در کشور آفریقای جنوبی

نام و نام خانوادگی : سیدمهرداد سیادت نسب
تلفن : 0027-879451495
نمابر: <#f:16/>
تلفن همراه: 0027-789730874
آدرس:

EMBASSY OF THE I.R. Of IRAN 245Melk st,Muckleneuk, Pretoria 0181-P.O.Box 12546 Hatfield 0028 pretoria

رزومه: دانلود فايل
پست الکترونیک: syadatnasab@tpo.ir
نشانی پایگاه اینترنتی: <#f:21/>
روزهای کاری دوشنبه لغایت جمعه
ساعت کاری به وقت ایران 18-10