رایزن بازرگانی به کشور امارات در حال اعزام می باشد.

 

 

پايگاه اطلاعاتي رايزن بازرگاني ج.ا.ايران در كشور امارات

  آشنايي با رايزن بازرگاني
   اطلاعات پایه
  گزارشات مطالعاتی
  قوانین و مقررات
  نمایشگاه ها
    هيئت هاي تجاري و بازاريابي
    موافقت نامه های تجاری و بازرگانی
    شرکتهای ایرانی فعال در کشور هدف
    اخبار مرتبط، اطلاعیه ها