صفحه اصلی > سازمان در یک نگاه > میزهای کالا-کشور > میز صنایع نوین و پیشرفته 

 

 

 مشخصات دبیر و کارشناسان میز صنایع نوین، پیشرفته و دارو
   

دبیر:

 اکبر گداری
تلفن تماس : 22662728

22663995

نمابر: 22664103 پست الکترونیکی: godari@tpo.ir
          agodari@yahoo.com

کارشناس/ کارشناسان:

    تلفن :   پست الکترونیکی:  
    تلفن :   پست الکترونیکی:  

 

 

 گزارش عملکرد صادرات