فراخوان داوطلبان رایزنی بازرگانی

  فراخوان داوطلبان رایزنی بازرگانی
  فرم مشخصات فردی  
           

 

تماس با : 

سازمان توسعه تجارت ایران- معاونت توسعه بازارهای صادراتی

اداره رایزنان بازرگانی و امور نمایندگی ها

تلفن: 22662608             نمابر: 22664001       

تهران - خیابان ولیعصر- بزرگراه شهید چمران - محل دائمی نمایشگاه های بین المللی

صندوق پستی 1148       تجریش- کدپستی : 1999613954