صفحه اصلی > اطلاعات تجاری > گزارش های مطالعاتی > همكاري با آفریقا > سازمانها و ترتیبات بین المللی آفریقایی 

 

 همکاری با آفریقا       
 

 

سازمانها و ترتیبات بین المللی آفریقایی

تهیه کننده :  دفتر بازرگاني کشورهاي عربي و آفريقا        تلفن :22664010          نمابر: 22662566

 

 

 

   
جامعه اقتصادی آفریقا
   

- بازار مشترک شرق و جنوب آفریقا

- جامعه اقتصادی توسعه جنوب آفریقا

- جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا

-جامعه اقتصادی کشورهای آفریقای مرکزی

- اتحادیه اقتصادی کشورهای آفریقای مرکزی

- سازمان بین دولتی توسعه(IGAD)

-جامعه اقتصادی و گمرکی آفریقای مرکزی

- منطقه عربی بزرگ تجارت آزاد

- اتحادیه گمرکی جنوب آفریقا (SACU)

- جامعه شرق آفریقا

- اتحادیه مغرب عربی