صفحه اصلی > اطلاعات تجاری > گزارش های مطالعاتی > همكاري با آفریقا > رویدادهای اقتصادی و سیاسی آفریقا  

 

 

همکاری با آفریقا

تهیه کننده :  دفتر بازرگاني کشورهاي عربي و آفريقا             تلفن :22664010              نمابر: 22662566

 

 

 

 

 

 

رویدادهای سیاسی و فرهنگی آفریقا

    اخبار قاره آفریقا
  بولتن هفتگی تحولات اداره کل آفریقا هفته اول تیر ماه 1395
  بولتن هفتگی تحولات اداره کل آفریقا هفته چهارم خرداد ماه 1395
  بولتن هفتگی تحولات اداره کل آفریقا هفته دوم خرداد ماه 1395
  بولتن هفتگی تحولات اداره کل آفریقا هفته اول خرداد ماه 1395
  بولتن هفتگی تحولات اداره کل آفریقا هفته چهارم اسفند ماه 1394
   بولتن هفتگی تحولات اداره کل آفریقا هفته سوم  بهمن ماه 1394
   بولتن هفتگی تحولات اداره کل آفریقا هفته اول بهمن ماه 1394
   بولتن هفتگی تحولات اداره کل آفریقا هفته چهارم دی ماه 1394
   بولتن هفتگی تحولات اداره کل آفریقا هفته اول آبان ماه 1394

 

بولتن هفتگی تحولات اداره کل آفریقا هفته سوم مهر ماه 1394

 

بولتن هفتگی تحولات اداره کل آفریقا هفته اول مهر ماه 1394

 

بولتن هفتگی تحولات اداره کل آفریقا هفته اول شهریور ماه 1394

 

بولتن هفتگی تحولات اداره کل آفریقا هفته پایانی مرداد ماه 1394