صفحه اصلی > اطلاعات تجاری > گزارش های مطالعاتی > همكاري با آفریقا > شاخص های اقتصادی و بازرگانی قاره آفریقا 
 همکاری با آفریقا       
 

 

شاخص های اقتصادی و بازرگانی قاره آفریقا

تهیه کننده :  دفتر بازرگاني کشورهاي عربي و آفريقا        تلفن :22664010          نمابر: 22662566

   چین

هند
    ترکیه

  

 

رقبای ایران در آفریقا

تهیه کننده :  دفتر بازرگاني کشورهاي عربي و آفريقا        تلفن :22664010          نمابر: 22662566