همکاری با آفریقا

  تهیه کننده :  دفتر بازرگاني کشورهاي عربي و آفريقا        تلفن :22664010          نمابر: 22662566

 

   

اهمیت و برتری اقتصادی کشور تونس در بین کشورهای عربی شمال آفریقا از لحاظ رتبه بندی

شرکتها و بنگاه های اقتصادی سود ده

بانک در تونس