همکاری با آفریقا       
 
 

 

گزارشات سفر

تهیه کننده :  دفتر عربي و آفريقایی       تلفن :22664010          نمابر: 22662566

 

گزارش سفر هیات اقتصادی - تجاری اعزامی به غرب آفریقا ( نیجریه، غنا، گینه کوناکری و مالی)

گزارش سفر هیات اعزامی به کشور نیجریه