نظرات و پیشنهادات نقشه سایتپرسش های متداولEnglish
صفحه اصلی > سازمان در یک نگاه > معاونین، مدیران کل و مشاوران سازمان > دفتر برنامه ریزی، آمار و پژوهش های تجاری 

 

 

دفتر برنامه ریزی، آمار و پژوهش های تجاری

 


سرپرست
دفتر برنامه ريزي، آمار و پژوهش های تجاري

 

22662531

22662531