صفحه اصلی > فراخوان مسابقه طراحی پوستر > اسامی منتخبین طراحی پوستر روز ملی صادرات 96 

برندگان مسابقه طراحی پوستر روز ملی صادرات سال 1396

     

منتخب اول   منتخب دوم
محسن محمدی   فائزه ذبیحی نوری