صفحه اصلی > صادرکنندگان نمونه > روز ملی صادرات استان در سال ١٣٩٧ 
    

 

برنامه زمانبندی برگزاری مراسم روز ملی صادرات استانها

نام استان

تاریخ برگزاری

هرمزگان چهارشنبه - 23 آبان ماه
بوشهر پنج شنبه - 24 آبان ماه
کردستان پنج شنبه - 24 آبان ماه
آذربایجان شرقی پنج شنبه - 1 آذر ماه
کرمانشاه شنبه - 3 آذرماه
لرستان چهارشنبه - 7 آذرماه
قم پنج شنبه - 8 آذرماه