نظرات و پیشنهادات نقشه سایتپرسش های متداولEnglish
  

 

 

حوزه معاونت توسعه صادرات

     

 


مهندس محمد رضا مودودی

 معاون توسعه صادرات

 

22664029
22664030

22664033

         

محمود بازاري - مدیر کل دفتر توسعه صادرات کالا

 

22664065

22662553

 
           

مسعود کمالی اردکانی- مدیر کل دفتر امور بنگاه ها

 

22663876

22664103

 
           

فرهاد نوری - مدیر کل دفتر خدمات بازرگاني

 

22664063

 22664069

 
           

محمود اسکندری - مدیر کل دفتر توسعه صادرات خدمات

 

22662554

22662518

 
           

مدیر کل دفتر اطلاع رساني تجاري

 

 22664062

 22663889

 
           

همایون ربانی فر - مدیر کل دبيرخانه شوراي عالي صادرات غير نفتي

 

22663874

22662623

 
           

بهروز الفت - مدیر کل دفتر امور ترويج تجارت

 

22664077

 22662543