نظرات و پیشنهادات نقشه سایتپرسش های متداولEnglish
  

حوزه معاونت توسعه بازارهای صادراتی

     

 

حمید زادبوم
معاون توسعه بازارهای صادراتی

 

22663973
22664032

22664001

         

بهروز حسن الفت- مدیر کل دفتر اروپا و آمريکا

 

22664008
22664009

22664019

 
           

 سید مجتبی موسویان ریزی- مدیر کل دفتر آسيا و اقيانوسيه

 

22664036
22664037

22664021

 
           

فرزاد پیلتن - مدیر کل دفتر عربي و آفريقا

 

22664010

 22662566