نظرات و پیشنهادات نقشه سایتپرسش های متداولEnglish
 

حوزه معاونت توسعه بازارهای صادراتی

     

 

سید مجتبی موسویان ریزی
سرپرست معاونت توسعه بازارهای صادراتی
مسئول مستقیم مقابله با تحریم ها

 

22663973
22664032

22664001

         

بهروز حسن الفت- مدیر کل دفتر اروپا و آمريکا

 

22664008
22664009

22664019

 
           

 سید رضا سیدآقازاده - مدیر کل دفتر آسيا و اقيانوسيه

 

22664036
22664037

22664021

 
           

فرزاد پیلتن - مدیر کل دفتر عربي و آفريقا

 

22664010

 22662566