مشخصات تماس :  دفتر برنامه ریزی تجاری                تلفن : 22662531                 نمابر: 22664090