قسمت پنجم: محصولات معدنی

کتاب مقررات صادرات و واردات

     
فصل 25 : نمك؛ گوگرد؛ خاك و سنگ؛ گچ، آهك و سيمان
فصل 26: سنگ فلز، جوش و خاكستر
فصل 27: سوخت‌هاي معدني، روغن‌هاي معدني و محصولات حاصل از تقطير آنها؛ مواد قيري؛ موم‌هاي معدني
     
 

سیمان

 

نمک

 

تعرفه صادرات و واردات ماهی و آبزیان

 

مشخصات تماس :  دفتر مقررات صادرات و واردات                تلفن : 17-22664016                 نمابر: 22664018