قسمت هفتم : مواد پلاستیکی و اشیاء ساخته شده از این مواد ، کائوچو و اشیاء ...

کتاب مقررات صادرات و واردات

     
فصل 39 : مواد پلاستيكي و اشياء ساخته شده از اين مواد
فصل 40 :كائوچو و اشياء ساخته‌شده از كائوچو
     
     
 

فصل 39 : مواد پلاستيكي

 

فصل 40 :كائوچو

 

فصل 39 : مواد پلاستيكي

 

مشخصات تماس :  دفتر مقررات صادرات و واردات                تلفن : 17-22664016                 نمابر: 22664018