قسمت هشتم : پوست خام ، چرم ، پوستهای نرم و اشیاء ساخته شده از این مواد

کتاب مقررات صادرات و واردات

     
فصل 41: پوست خام (غير از پوستهاي نرم) و چرم
فصل 42 :اشياء ساخته شده از چرم؛ مصنوعات زين و برگ‌سازي؛ لوازم سفر، كيف هاي دستي و محفظه‌هاي همانند؛ اشياء ساخته شده از روده
( بغير از اشياء ساخته شده از احشاء كرم ابريشم)
فصل 43: پوستهاي نرم طبيعي و پوستهاي نرم بدلي؛ اشياء ساخته شده از آنها
     
 

فصل 41: پوست خام

 

فصل 42 :اشياء ساخته شده از چرم؛ مصنوعات زين و برگ‌سازي؛ لوازم سفر، كيف هاي دستي

 

فصل 41: پوست خام (غير از پوستهاي نرم) و چرم

 

مشخصات تماس :  دفتر مقررات صادرات و واردات                تلفن : 17-22664016                 نمابر: 22664018